Κανονισμός & Πολιτικές Λειτουργίας

Το ΤΜΕΔΕ  Microfinance Solutions δραστηριοποιείται με βάση τις αρχές της Αειφορίας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Παράλληλα, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης προσφέρει στήριξη σε  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions έχει υιοθετήσει ως βέλτιστες πρακτικές, νομοθετικές προβλέψεις οι οποίες αφορούν στους κάτωθι αναφερόμενους πυλώνες:

  1. Κανονισμός Λειτουργίας & Οργανόγραμμα
  2. Οργάνωση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Πολιτικές και Διαδικασίες
  4. Πληροφοριακά Συστήματα

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions έχει διαμορφώσει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών, καθηκόντων και αρχών συμπεριφοράς για τα πρόσωπα που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στο ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions ή χρησιμοποιούνται από αυτό κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του.