Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Atticabank Properties δραστηριοποιείται με βάση τις αρχές της Αειφορίας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης συμμετέχει σε δράσεις και στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, και τηρώντας τις διεθνείς αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία επεξεργάζεται προτάσεις και υλοποιεί έργα στην κατεύθυνση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες και εγνωσμένου κύρους εταιρείες, διενεργούνται μελέτες και εφαρμόζονται ενδεδειγμένες λύσεις σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και περιβαλλοντικά φιλικής δραστηριότητας.