Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις

Μέρος Α΄

Α. Γενικό Μέρος

H αυξανόμενη ζήτηση για νέες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως αποτυπώνεται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για την διευκόλυνση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην πρόσβαση χρηματοδότησης καθώς και για την ενίσχυση κοινωνικών ομάδων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο παρών νόμος κατά κύριο λόγο έρχεται να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό το οποίο υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήττει κυρίως όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης καθώς ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η πρόσβαση τους στον τραπεζικό δανεισμό.

Ο παρών νόμος έχει βασιστεί στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Παροχή Μικροπιστώσεων (ECoCG), παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, και απευθύνεται (α) στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, (β) στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, (γ) στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, , (δ) σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στο χώρο εργασίας καθώς και (ε) σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, που αμφότεροι είναι αποκλεισμένοι από τη συνήθη τραπεζική χρηματοδότηση, ιδίως λόγω αδυναμίας παροχής των εξασφαλίσεων που απαιτεί η τραπεζική ενωσιακή νομοθεσία.

Ο παρών νόμος διαρθρώνεται σε τέσσερα Κεφάλαια. Συγκεκριμένα:

Το Κεφάλαιο Α «Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί» (άρθρα 1-3) αποτυπώνει το σκοπό της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, αναφέρει τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται και το πεδίο εφαρμογής του νόμου.
Το Κεφάλαιο Β «Γενικοί κανόνες, αδειοδότηση, εποπτεία» (άρθρα 4-13), ορίζει την Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια εποπτική αρχή για την αδειοδότηση και την εποπτεία ιδρυμάτων
μικροχρηματοδοτήσεων, η οποία ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 10, στην παρ. 1 του άρθρου 14, όσον αφορά τον έλεγχο των ορίων στο ανώτερο ποσό χρηματοδότησης που μπορούν να χορηγούν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ανά δικαιούχο και στο άρθρο 18 και διαχειρίζεται καταγγελίες επί υποθέσεων παραβίασης αποκλειστικά των άρθρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και την επιβολή κυρώσεων. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων συμπεριλαμβανομένων ειδικών απαιτήσεων ύπαρξης αρχικού κεφαλαίου, ο τρόπος κοινοποίησης της απόφασης άδειας λειτουργίας, καθώς και οι προϋποθέσεις για την ανάκλησή της.
Ακολούθως, το Κεφάλαιο Γ «Δραστηριότητες, πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων» (άρθρα 14-19) καθορίζει τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και τους δικαιούχους αυτών. Επιπλέον, ορίζονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που υποχρεωτικά χορηγούνται από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με δυνατότητα εξωτερικής ανάθεσης αυτών, οι όροι χορήγησης μικροχρηματοδότησης, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Το Κεφάλαιο Δ «Διαφάνεια όρων, ενημέρωση και προστασία δικαιούχων» (άρθρα 20-22), προσδιορίζει τις τυποποιημένες πληροφορίες που οφείλει να εμπεριέχει κάθε διαφήμιση και εμπορική προώθηση των μικροχρηματοδοτήσεων από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων και περιγράφει τους όρους που περιλαμβάνει η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ δικαιούχου και ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων, ώστε να επιτυγχάνεται διαφάνεια στους όρους συναλλαγών και προστασία του δικαιούχου. Επιπλέον, προβλέπονται διατάξεις για τη συμμετοχή των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, σε προγράμματα χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, με συνεπένδυση πόρων των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Τέλος, με τις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 45) προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων χωρίς αδειοδότηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής πρακτικής πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

4 Ιουλίου, 2022