Χορήγηση Μικροχρηματοδότησης έως 25.000 ευρώ

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions αποτελεί τον πρώτο θεσμικό Φορέα που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4701/2020 και υπάγεται στις σχετικές εποπτικές της ρυθμίσεις. Προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες μικροχρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ και την Attica Bank, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, παρέχοντας μικροχρηματοδοτήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, έως 25.000 ευρώ.

Για τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το πελατολόγιο του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions περιλαμβάνει μόνο εγγεγραμμένα μέλη του ΤΜΕΔΕ, ενώ τα επόμενα έτη ο φορέας σκοπεύει να διευρύνει τους πελάτες του και σε άλλους κλάδους.

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions θα μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, εγγυοδοτικά προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ανά σκοπό χρηματοδότησης οι ακόλουθες περιπτώσεις :

Α. Δάνεια κεφαλαίου κίνησης

 • Κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Αγορά/ενοικίαση λογισμικού
 • Κάλυψη προμηθειών εγγυητικών επιστολών
 • Λοιπές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης

B. Δάνεια επενδυτικού σκοπού

 • Χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων (Start – ups)
 • Χρηματοδότηση νέας δραστηριότητας
 • Δάνειο για επαγγελματικό ακίνητο
 • Αγορά / μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών υποδομών & συστημάτων
 • Αγορά / Μίσθωση αυτοκινήτων ( κατά προτίμηση ηλεκτροκίνητα / υβριδικά )
 • Συγχρηματοδότηση επιδοτούμενων προγραμμάτων

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Καθοδήγησης
(Business Education, Coaching & Mentoring)

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions παρέχει στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά από το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, ενώ η παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική του φορέα, θα παρέχεται σε συνεργασία με εξειδικευμένο φορέα στο business coaching, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τελικούς αποδέκτες.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Επιχειρηματική εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρισης των πολύ μικρών οντοτήτων όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση και τη διαχείριση προσωπικού
 • Στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και ενημέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά
 • Καθοδήγηση για ένταξη στην αγορά εργασίας
 • Υποστήριξη για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου

Χορήγηση Μικροχρηματοδότησης έως 25.000 ευρώ

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions αποτελεί τον πρώτο θεσμικό Φορέα που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4701/2020 και υπάγεται στις σχετικές εποπτικές της ρυθμίσεις. Προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες μικροχρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ και την Attica Bank, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, παρέχοντας μικροχρηματοδοτήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, έως 25.000 ευρώ.

Για τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το πελατολόγιο του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions περιλαμβάνει μόνο εγγεγραμμένα μέλη του ΤΜΕΔΕ, ενώ τα επόμενα έτη ο φορέας σκοπεύει να διευρύνει τους πελάτες του και σε άλλους κλάδους.

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions θα μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, εγγυοδοτικά προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ανά σκοπό χρηματοδότησης οι ακόλουθες περιπτώσεις :

Α. Δάνεια κεφαλαίου κίνησης

 • Κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Αγορά/ενοικίαση λογισμικού
 • Κάλυψη προμηθειών εγγυητικών επιστολών
 • Λοιπές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης

B. Δάνεια επενδυτικού σκοπού

 • Χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων (Start – ups)
 • Χρηματοδότηση νέας δραστηριότητας
 • Δάνειο για επαγγελματικό ακίνητο
 • Αγορά / μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών υποδομών & συστημάτων
 • Αγορά / Μίσθωση αυτοκινήτων ( κατά προτίμηση ηλεκτροκίνητα / υβριδικά )
 • Συγχρηματοδότηση επιδοτούμενων προγραμμάτων

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Καθοδήγησης
(Business Education, Coaching & Mentoring)

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions παρέχει στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά από το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, ενώ η παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική του φορέα, θα παρέχεται σε συνεργασία με εξειδικευμένο φορέα στο business coaching, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τελικούς αποδέκτες.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Επιχειρηματική εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρισης των πολύ μικρών οντοτήτων όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση και τη διαχείριση προσωπικού
 • Στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και ενημέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά
 • Καθοδήγηση για ένταξη στην αγορά εργασίας
 • Υποστήριξη για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου