Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και διακεκριμένους επαγγελματίες με τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία στη Διοίκηση Εταιρειών και Οργανισμών.

Λειτουργεί με βάση σύγχρονους Κανονισμούς και Πολιτικές, ενώ παράλληλα εφαρμόζει διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις βέλτιστες Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.